خريدوتامين كنندگان


شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان در نظر دارد نسبت به توسعه منابع تأمين كنندگان اقلام و كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايد.
لذا از شركتها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري با شماره تلفن هاي قيد شده در هر مناقصه تماس حاصل نموده و در صورت لزوم با هماهنگي قبلي نسبت به اعزام نماينده خود جهت بازديد و اخذ مدارك و مشخصات فني كامل اقدام نمايند.


ليست مناقصات و اقلام مورد نياز در لينك هاي ذيل موجود مي باشد.


مناقصه شماره 1


تاريخ انتشار 1396/05/15
                  تامين مواد مصرفی ترانسفورماتور و مواد عمومی و قطعات يدكی طبق موارد ذيل :

                  تلفن هاي تماس : 33791541 – 33791540 – 33791119 (024)

                  مواد مصرفی ترانسفورماتور
                  موادعمومی وقطعات یدكی

مناقصه شماره 2


تاريخ انتشار 1396/07/15

                  تامين رنگ مورد نياز خط توليد ،جهت رنگ آميزی ترانسفورماتور طبق مشخصات و شرايط ذيل :

                  تلفن هاي تماس : خانم مهندس قاسمی 33791541 (024)

                  مشخصت فني رنگ
                  شرايط شركت در مناقصه رنگ
                  

مناقصه شماره 3 -- تمديد تا تاريخ 1396/09/18


تاريخ انتشار 1396/09/02

                  طراحی ، تامين ، ساخت ونصب سوله

                  تلفن هاي تماس : آقای مهندس رحيمي 33791291 (024)

                  آگهي و شرايط شركت در مناقصه