خريدوتامين كنندگان

شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان در نظر دارد نسبت به توسعه منابع تأمين كنندگان اقلام و كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايد.
لذا از شركتها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري با شماره تلفن هاي قيد شده در هر مناقصه تماس حاصل نموده و در صورت لزوم با هماهنگي قبلي نسبت به اعزام نماينده خود جهت بازديد و اخذ مدارك و مشخصات فني كامل اقدام نمايند.

ليست مناقصات و اقلام مورد نياز در لينك های ذيل موجود مي باشد.توجه:


مواردی كه عنوان آنها به رنگ قرمز می باشد، فاقداعتبار بوده و تاريخ اعتبار آگهی به اتمام رسيده است✔    مناقصه شماره195 -(1400/2629) تامين كپسول هليوم


تاريخ انتشار 1400/06/16
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره194 -(1400/2660) تامين پايه اتصال زمین


تاريخ انتشار 1400/06/16
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مزايده شماره 1-1400/2569 - انواع اقلام ضايعاتی


تاريخ انتشار 1400/06/16

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره193 -(223/2495) تامين فلانش بسته رادياتور


تاريخ انتشار 1400/06/11
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره192 -(1400/2519) تامين انواع واشر


تاريخ انتشار 1400/06/07
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره191 -(1400/2296) تامين کفش کار


تاريخ انتشار 1400/05/30
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره190 -(1400/2054) تامين UPS


تاريخ انتشار 1400/05/11
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره189 -(1400/1940) تامين انواع پیچ


تاريخ انتشار 1400/04/26
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره188 -(1400/1655) تامين انواع قطعات مسی و برنجی


تاريخ انتشار 1400/04/22
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓  جدول موارد درخواستی


✔    مناقصه شماره187 -(1400/1690) تامين نبشی نگهدارنده چرخ


تاريخ انتشار 1400/04/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره186 -(1400/1654) تامين انواع چرخ


تاريخ انتشار 1400/04/19
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓  استاندارد


✔    مناقصه شماره185 -(1361) تامين انواع بلسن جوش


تاريخ انتشار 1400/04/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓   مشخصات فنی


✔    مناقصه شماره184 -(1400/1350) تامين كپسول گاز هليوم


تاريخ انتشار 1400/04/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره183 -(1363) تامين انواع گل بلسن


تاريخ انتشار 1400/04/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓   مشخصات فنی

✔    مناقصه شماره182 -(1400/742) تامين بلسن شیر قرارگاه


تاريخ انتشار 1400/03/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓   مشخصات فنی


✔    مناقصه شماره181 -(00/705) تامين دستکش ماشین کاری


تاريخ انتشار 1400/03/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم کابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔    مناقصه شماره180 -(1400/187-2) تامين چوب تبريزی


تاريخ انتشار 1400/02/28
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  سایز بندی


✔    مناقصه شماره179 -(556) تامين انواع قلاب زیر درب مخزن


تاريخ انتشار 1400/02/25
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔    مناقصه شماره178 -(555) تامين انواع فلانش


تاريخ انتشار 1400/02/25
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔    مناقصه شماره177 -(1400/510) تامين ورق آهن تخت


تاريخ انتشار 1400/02/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم افشار 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره176 -(1400/0124) تامين انواع چرخ ترانس


تاريخ انتشار 1400/02/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓   مشخصات فنی✔    مناقصه شماره175 -(276) تامين كانال كابل


تاريخ انتشار 1400/02/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره174 -(1400/0109) تامين انواع بلسن


تاريخ انتشار 1400/02/06
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓   مشخصات فنی


✔    مناقصه شماره173 -(1400/1871) تامين چوب تبريزی


تاريخ انتشار 1400/02/04
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  سایز بندی


✔    مناقصه شماره172 -(118-223) تامين پايه اتصال زمین و انواع فلانش


تاريخ انتشار 1400/01/24
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  
پايه اتصال زمین                   ✓  انواع فلانش✔   مزايده شماره 1-99/4478 - انواع اقلام ضايعاتی


تاريخ انتشار 1399/11/13

                  تلفن های تماس : 33791540-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره171 -(99/4499-1) تامين گاز هلیوم


تاريخ انتشار 1399/10/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  
آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره170 -(99/4371-1) اجرای سپتيك بتنی


تاريخ انتشار 1399/10/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  نقشه                   ✓  پيوست استعلام

✔    مناقصه شماره169 -(99/4271-1) تامين چوب روسی


تاريخ انتشار 1399/10/09
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره168 -(99/4027-1) تامين لباس كار


تاريخ انتشار 1399/09/26
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره167 -(99/4026-1) تامين گاز هلیوم


تاريخ انتشار 1399/09/25
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره166 -(99/3997-1) تامين چوب روسی


تاريخ انتشار 1399/09/25
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مزايده شماره 1-99/3414 - انواع اقلام ضايعاتی


تاريخ انتشار 1399/09/11

                  تلفن های تماس : 33791540-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره165 -(99/3687) تامين انواع بلسن


تاريخ انتشار 1399/09/06
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  
آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓  نقشه


✔    مناقصه شماره164 -(3624) تامين شير فلكه


تاريخ انتشار 1399/09/03
                  تلفن های تماس : جناب آقاي سعيد محمدی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره163 -(99/3618-1) تامين چوب تبريزی و چهارتراش


تاريخ انتشار 1399/09/02
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  اندازه چهارتراش ها


✔    مناقصه شماره162 -(99/3541-1) تامين باتری ليفتراك


تاريخ انتشار 1399/09/01
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  نقشه جعبه باطری


✔    مناقصه شماره161 -(99/2188) تامين درپوش منبع انبساط


تاريخ انتشار 1399/07/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره160 -(2264) تامين مهره ارت


تاريخ انتشار 1399/06/19
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره159 -(2155) تامين جرقه گیر


تاريخ انتشار 1399/06/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره158 -(99/2188) تامين بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1399/06/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره157 -(99/1892) تامين دستكش ماشين كاری


تاريخ انتشار 1399/05/27
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره156 -(99/1726) تامين انواع چرخ


تاريخ انتشار 1399/05/26
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓  نقشه1
                  ✓  نقشه2


✔    مناقصه شماره155 -(99/1749) تامين قلاف ترمومتر ،قلاب آويز ،كانال كابل با درپوش.


تاريخ انتشار 1399/05/20

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  قلاف ترمومتر
                ✓  قلاب آويز
                ✓  كانال كابل با درپوش


✔    مناقصه شماره154 -(99/1748) تامين قطعات آهنی


تاريخ انتشار 1399/05/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره153 -(1-99/1571) تامين چوب تبريزی


تاريخ انتشار 1399/05/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  سایز


✔    مناقصه شماره152 -(99/1229-1) تامين كپسول گاز هلیوم


تاريخ انتشار 1399/04/10
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره151 -(99/1206) تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1399/04/10
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره150 -(99/1069) تامين انواع تسمه آلومینیومی


تاريخ انتشار 1399/04/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره149 -99/920 تامین جرقه گیر بالا و پايين مقره


تاريخ انتشار 1399/03/21
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مزايده شماره 1-99/412 - انواع اقلام ضايعاتی


تاريخ انتشار 1399/03/13

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره148 -(1-99/788) تامین كفش كار


تاريخ انتشار 1399/03/13
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  
آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره147 -(1-99/653) تامین بتن


تاريخ انتشار 1399/03/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره146 -(99/462) تامين انواع پیچ


تاريخ انتشار 1399/02/27
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره145 -(1-99/253) اجرای ابنیه سوله


تاريخ انتشار 1399/02/16
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  توضيحات                  ✓  نقشه ها                  ✓  مدارك استعلام


✔    مناقصه شماره144 -(99/370) تامين درپوش لوله روغن نما،چپقی رطوبت گير وانواع فلانش آهنی.


تاريخ انتشار 1399/02/15

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  درپوش لوله روغن نما
                ✓  چپقی رطوبت گيرز
                ✓  انواع فلانش آهنی


✔   مناقصه شماره143 -(99/21190-69) - آگهی شناسايی پيمانكار


تاريخ انتشار 1399/02/15

                   تلفن های تماس : جناب آقای سعيد محمدی 33791291-024

                  ✓  متن آگهی و اقلام مورد نياز                  ✓  فرم ارزيابی اولیه (پرسشنامه)                  ✓  پيوست ها


✔    مناقصه شماره142 -(99/273) تامين انواع مهره و واشر


تاريخ انتشار 1399/02/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره141 -(99/272) تامين انواع مهره و واشر برنجی


تاريخ انتشار 1399/02/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره140 -(99/171) تامين انواع چرخ ترانس


تاريخ انتشار 1399/02/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره139 -(99/170) تامين بلسن شير قرارگاه


تاريخ انتشار 1399/02/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره138 -(99/169) تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1399/02/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی