خريدوتامين كنندگان

شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان در نظر دارد نسبت به توسعه منابع تأمين كنندگان اقلام و كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايد.
لذا از شركتها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري با شماره تلفن هاي قيد شده در هر مناقصه تماس حاصل نموده و در صورت لزوم با هماهنگي قبلي نسبت به اعزام نماينده خود جهت بازديد و اخذ مدارك و مشخصات فني كامل اقدام نمايند.

ليست مناقصات و اقلام مورد نياز در لينك هاي ذيل موجود مي باشد.                  

✔   مناقصه شماره 10 (8-96/15647)- تامین انواع كفشك برنجی مقره


تاريخ انتشار 1396/12/20

                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی مناقصه

                  ✓  مدارك وشرايط مورد نیاز                  ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

                  

✔   مناقصه شماره 9 (8-96/15443)- آگهی شناسایی پيمانكار (نوبت دوم)


تاريخ انتشار 1396/12/19

                  تلفن های تماس : آقای مهندس نجاری 33791291-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  فرم ارزيابی اولیه (پرسشنامه)

                  

✔   مناقصه شماره 8 (7-96/15391)

تامين اينكلوژر،فشنگی كف وان،فويل آلومينيومی،تابلو فرمان ، انواع اقلام لاستيكی و كابل اتصال آبی رشته ای


تاريخ انتشار 1396/12/16

اينكلوژر
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  متن آگهی و اقلام مورد نياز                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه

                  ✓  نمونه نقشه های انكلوژر                  ✓  مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت (پاكت الف وب)

فشنگی كف وان
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  گهی مناقصه                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                  ✓  مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت (پاكت الف وب)

تابلو فرمان بهمراه تجهيزات
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                  ✓  مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت (پاكت الف وب)

فويل آلومينيومی
                  تلفن های تماس : سركار خانم افشار 33791188-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                  ✓  مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت (پاكت الف وب)

انواع اقلام لاستيكی
                  تلفن های تماس : سركار خانم افشار 33791188-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                  ✓  مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت (پاكت الف وب)

كابل اتصال آبی رشته ای
                  تلفن های تماس : سركار خانم افشار 33791188-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                  ✓  مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت (پاكت الف وب)

                  

✔   مناقصه شماره 7 (شماره 1-96/15251)- تهيه واجرای لوله كشی گاز فشارقوی


تاريخ انتشار 1396/12/14

                  تلفن های تماس : آقای مهندس رحيمی 33791291-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه

                  ✓  اقلام مورد نياز و موارد اجرا                  ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

                  

✔   مناقصه شماره 6 - تامين لباس كار


تاريخ انتشار 1396/12/06

                  تلفن های تماس : سركار خانم رابط 33791119-024

                  ✓  آگهی مناقصه

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

                  

✔   مناقصه شماره 5 - تامين انواع آهن آلات


تاريخ انتشار 1396/11/30

                  تلفن های تماس : سركار خانم افشار 33791188-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

                  

✔   مناقصه شماره 4 - آگهی شناسايی پيمانكار


تاريخ انتشار 1396/11/30

                   تلفن های تماس : آقای مهندس نجاری 33791291-024

                  ✓  متن آگهی و اقلام مورد نياز                  ✓  فرم ارزيابی اولیه (پرسشنامه)

                  

✔   مناقصه شماره 3- طراحی ، تامين ، ساخت ونصب سوله


تاريخ انتشار 1396/09/02

                  تلفن های تماس : آقای مهندس رحيمي 33791291 (024)

                  ✓  آگهي و شرايط شركت در مناقصه

✔    مناقصه شماره 2 - تامين رنگ خط توليد ،جهت رنگ آميزی ترانسفورماتور


تاريخ انتشار 1396/07/15

                  تلفن های تماس : خانم مهندس قاسمی 33791541 (024)

                  ✓  مشخصت فني رنگ                  ✓  شرايط شركت در مناقصه رنگ

✔    مناقصه شماره 1 - تامين مواد مصرفی ترانسفورماتور، مواد عمومی و قطعات يدكی


تاريخ انتشار 1396/05/15
                  
                  تلفن های تماس : 33791541 – 33791540 – 33791119 (024)

                  ✓  مواد مصرفی ترانسفورماتور                  ✓  موادعمومی وقطعات یدكی