خريدوتامين كنندگان

شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان در نظر دارد نسبت به توسعه منابع تأمين كنندگان اقلام و كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايد.
لذا از شركتها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري با شماره تلفن هاي قيد شده در هر مناقصه تماس حاصل نموده و در صورت لزوم با هماهنگي قبلي نسبت به اعزام نماينده خود جهت بازديد و اخذ مدارك و مشخصات فني كامل اقدام نمايند.

ليست مناقصات و اقلام مورد نياز در لينك های ذيل موجود مي باشد.توجه:

مواردی كه عنوان آنها به رنگ قرمز می باشد، فاقداعتبار بوده و تاريخ اعتبار آگهی به اتمام رسيده است✔    مناقصه شماره160 -(2264) تامين مهره ارت


تاريخ انتشار 1399/06/19
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره159 -(2155) تامين جرقه گیر


تاريخ انتشار 1399/06/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره158 -(99/2188) تامين بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1399/06/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره157 -(99/1892) تامين دستكش ماشين كاری


تاريخ انتشار 1399/05/27
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره156 -(99/1726) تامين انواع چرخ


تاريخ انتشار 1399/05/26
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی
                  ✓  نقشه1
                  ✓  نقشه2


✔    مناقصه شماره155 -(99/1749) تامين قلاف ترمومتر ،قلاب آويز ،كانال كابل با درپوش.


تاريخ انتشار 1399/05/20

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  قلاف ترمومتر
                ✓  قلاب آويز
                ✓  كانال كابل با درپوش


✔    مناقصه شماره154 -(99/1748) تامين قطعات آهنی


تاريخ انتشار 1399/05/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره153 -(1-99/1571) تامين چوب تبريزی


تاريخ انتشار 1399/05/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  سایز


✔    مناقصه شماره152 -(99/1229-1) تامين كپسول گاز هلیوم


تاريخ انتشار 1399/04/10
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره151 -(99/1206) تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1399/04/10
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره150 -(99/1069) تامين انواع تسمه آلومینیومی


تاريخ انتشار 1399/04/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره149 -99/920 تامین جرقه گیر بالا و پايين مقره


تاريخ انتشار 1399/03/21
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مزايده شماره 1-99/412 - انواع اقلام ضايعاتی


تاريخ انتشار 1399/03/13

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره148 -(1-99/788) تامین كفش كار


تاريخ انتشار 1399/03/13
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  
آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره147 -(1-99/653) تامین بتن


تاريخ انتشار 1399/03/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره146 -(99/462) تامين انواع پیچ


تاريخ انتشار 1399/02/27
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره145 -(1-99/253) اجرای ابنیه سوله


تاريخ انتشار 1399/02/16
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  توضيحات                  ✓  نقشه ها                  ✓  مدارك استعلام


✔    مناقصه شماره144 -(99/370) تامين درپوش لوله روغن نما،چپقی رطوبت گير وانواع فلانش آهنی.


تاريخ انتشار 1399/02/15

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  درپوش لوله روغن نما
                ✓  چپقی رطوبت گيرز
                ✓  انواع فلانش آهنی


✔   مناقصه شماره143 -(99/21190-69) - آگهی شناسايی پيمانكار


تاريخ انتشار 1399/02/15

                   تلفن های تماس : جناب آقای سعيد محمدی 33791291-024

                  ✓  متن آگهی و اقلام مورد نياز                  ✓  فرم ارزيابی اولیه (پرسشنامه)                  ✓  پيوست ها


✔    مناقصه شماره142 -(99/273) تامين انواع مهره و واشر


تاريخ انتشار 1399/02/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره141 -(99/272) تامين انواع مهره و واشر برنجی


تاريخ انتشار 1399/02/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره140 -(99/171) تامين انواع چرخ ترانس


تاريخ انتشار 1399/02/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره139 -(99/170) تامين بلسن شير قرارگاه


تاريخ انتشار 1399/02/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره138 -(99/169) تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1399/02/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره137 -(132-98/5171) تامین قطعات آهنی


تاريخ انتشار 1398/12/07
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره136 -98/5570 تامين درپوش منبع انبساط و قلاب انتقال و آويز


تاريخ انتشار 1398/11/23

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  درپوش منبع انبساط
                ✓  قلاب انتقال و قلاب آويز


✔    مناقصه شماره135 -(1-98/5399) تامین كپسول گاز هليوم


تاريخ انتشار 1398/11/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره134 -98/5241 تامین پايه اتصال زمین


تاريخ انتشار 1398/11/06
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره133 -98/5171 تامین قطعات آهنی


تاريخ انتشار 1398/11/06
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره132 -(98/5100) تامین چرخ ترانس


تاريخ انتشار 1398/10/30
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره131 -(1-98/4976) خرید دو دستگاه بالابر سیار


تاريخ انتشار 1398/10/23
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  تصاوير نمونه


✔    مناقصه شماره130 -(1-98/4975) خرید جرثقيل


تاريخ انتشار 1398/10/23
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره129 -(1-98/4974) تامین تجهيزات جرثقيل


تاريخ انتشار 1398/10/23
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره128 -(1-98/4869) تامین چهار تراش تبريزی


تاريخ انتشار 1398/10/21
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  اندازه چهارتراتش


✔    مناقصه شماره127 -(1-98/4848) تامین پالت تراك برقی


تاريخ انتشار 1398/10/17
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره126 -(1-98/4749) تهيه،ساخت،رنگ آميزی ونصب سوله***(تمديد شد)


تاريخ انتشار 1398/10/11
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  نقشه

✔    مناقصه شماره125 -(1-98/4010) تأمين كپسول ميكس شده گاز هليوم - آرگون


تاريخ انتشار 1398/09/21
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مزايده شماره 1-98/4090 - انواع اقلام ضايعاتی


تاريخ انتشار 1398/09/17

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره 124 -(98/4117/1) تامین انواع بلسن آهنی تمام دنده و دوسر دنده (پيچ متری)


تاريخ انتشار 1398/09/10
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی✔    مناقصه شماره 123 -(98/4040) تامین جرقه گیر بالای مقره و پايين مقره


تاريخ انتشار 1398/09/04
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 122 -(1-98/3581) ساخت انواع مهره و واشر برنجی


تاريخ انتشار 1398/08/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی✔    مناقصه شماره 121 -(1-98/3580) تامين انواع پيچ مهره و واشر


تاريخ انتشار 1398/08/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی✔    مناقصه شماره120-98/3507 تامين بلسن جوش


تاريخ انتشار 1398/07/25
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مزايده شماره 1-98/2755 - انواع اقلام ضايعاتی


تاريخ انتشار 1398/07/25

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت
                  ✓  ليست مبدل جريان

✔    مناقصه شماره119 -(1-98/3376) اجرای آسفالت


تاريخ انتشار 1398/07/21
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  
آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  جزئيات اجراء

✔    مناقصه شماره118 -(1-98/3379) كف سازی بتنی


تاريخ انتشار 1398/07/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  جزئيات اجراء


✔    مناقصه شماره117 -(1-97/1272) تامين ماسك سوپاپ دار


تاريخ انتشار 1398/07/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره116 -(1-98/3197) تامين پالت توری فلزی


تاريخ انتشار 1398/07/13
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  نقشه پالت

✔    مناقصه شماره115 -(1-98/3089) تامين گاز هلیوم


تاريخ انتشار 1398/07/07
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔    مناقصه شماره 114 -(1-98/3042) تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1398/06/31
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره113 -(1-98/2980) تامين فایروال و خدمات ارتقاءامنیت شبكه


تاريخ انتشار 1398/06/28
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)                  ✓  مشخصات فایروال و خدمات ارتقاء


✔    مناقصه شماره112 -(108-98/2464) تامين كابین رنگ


تاريخ انتشار 1398/06/20
                  تلفن های تماس : سركار خانم زمانی 33791116-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔    مناقصه شماره111 -(1-98/2821) تامين قطعات آهنی وغلاف ترمومتر


تاريخ انتشار 1398/06/16

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  قطعات آهنی
                ✓  غلاف ترمومتر


✔    مناقصه شماره110 -(1-98/2725) تامين چسب كاغذی


تاريخ انتشار 1398/06/16
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره109 -(1-98/2725) تامين UPS آنلاین


تاريخ انتشار 1398/06/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره108 -(1-98/2543) تامين چوب روسی


تاريخ انتشار 1398/06/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره107 -(1-98/2139) تامين باتری UPS


تاريخ انتشار 1398/05/05
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مزايده شماره 1-98/1867 - انواع ضايعات


تاريخ انتشار 1398/04/25

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت
                  ✓  ليست فويل آلومينيومی


✔    مناقصه شماره106 -(1-98/1923) تامين چهار تراش تبریزی


تاريخ انتشار 1398/04/22
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  
آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  سایزهای چهار تراش

✔    مناقصه شماره105 -(1-98/1599) تامين لباس كار


تاريخ انتشار 1398/04/03
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 104-98/1662 تامين تسمه آلومينيومی


تاريخ انتشار 1398/03/30
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔    مناقصه شماره103-98/1661 تامين انواع چرخ ترانس


تاريخ انتشار 1398/03/30
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی

✔    مناقصه شماره 102-98/1659 تامين بوش منبع انبساط


تاريخ انتشار 1398/03/30
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره101-98/1659 تامين لوله روغن نما


تاريخ انتشار 1398/03/30
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 100-98/1545 -تامین حلقه نگهدارنده مقره و قلاب زير درب مخزن


تاريخ انتشار 1398/03/24

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  حلقه نگهدارنده مقره
                ✓  قلاب زير درب مخزن


✔    مناقصه شماره 99 -(1-98/1422) تامين ضربه گیر لاستیكی


تاريخ انتشار 1398/03/20
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  نقشه ابعاد


✔    مناقصه شماره 98 -(1-97/1272) تامين دستكش كار


تاريخ انتشار 1398/03/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 97 -(1-98/1129) تامين كفش كار ايمنی


تاريخ انتشار 1398/03/07
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 96 -(1-98/1018) تامين دستگاه پرس جوش مقاومتی و درايور كنترل دور موتور


تاريخ انتشار 1398/02/30
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 95 -(94-98/682) -تامین بوش منبع انبساط،قلاب آویز وبوشن فلزی


تاريخ انتشار 1398/02/17

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  بوش منبع انبساط
                ✓  قلاب آویز
                ✓  بوشن فلزی

✔    مناقصه شماره 94 -(92-98/639) تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1398/02/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی

✔    مناقصه شماره 93 -(1-98/546) تامين انجام خدمات ترانزيت و ترخيص كالا


تاريخ انتشار 1398/02/12
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت✔    مناقصه شماره 92 -(1-98/503) تامين كپسول 50 ليتری گاز هليوم


تاريخ انتشار 1398/02/12
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 91 -(1-98/493) تامين لايسنس آنتی ويروس نسخه شبكه همراه با راه اندازی


تاريخ انتشار 1398/02/12
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 90 -(91-98/469) تامين حلقه نگهدارنده مقره


تاريخ انتشار 1398/02/05
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  مشخصات فنی حلقه نگهدارنده مقره


✔    مناقصه شماره 89 -(90-98/461) تامين بادامك آلومينيومی


تاريخ انتشار 1398/02/05
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی✔    مناقصه شماره 88 -(89-98/350) تامين شیر فلكه


تاريخ انتشار 1398/02/02
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  مشخصات فنی شیر فلكه✔    مناقصه شماره 87 -(88-98/250) تامين انواع چرخ ترانس


تاريخ انتشار 1398/01/31
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی✔    مناقصه شماره 86 -(87-98/249) تامين انواع پيچ و مهره و واشر


تاريخ انتشار 1398/01/31
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  دستورالعمل بسته بندی


✔   مزايده شماره 1-98/245 - انواع ضايعات ورق هسته


تاريخ انتشار 1398/01/28

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره 85 -(86-98/96) -تامین فلنش مقره ترانس ویژه و پایه اتصال زمین


تاريخ انتشار 1398/01/24

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  
فلنش مقره ترانس
                ✓  پایه اتصال زمین


✔    مناقصه شماره 84-98/79 -تامین كفشك مسی مقره، بلسن مسی با پايه، انواع كلاهك، كفشك و بلسن برنجی


تاريخ انتشار 1398/01/22

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  كلاهك، كفشك و بلسن برنجی
                ✓  كفشك مسی مقره و بلسن مسي با پايه✔    مناقصه شماره 83 -(1-97/22659) بتن ريزی


تاريخ انتشار 1397/12/15
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 82 -(80-97/22634) ساخت و تولید حلقه نگهدارنده مقره


تاريخ انتشار 1397/12/11
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 81 -(79-97/22472) تامين بلسن شيرقرارگاه


تاريخ انتشار 1397/12/04
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 80 -(79-97/22509) تامين شيرقرارگاه به همراه واشر لاستیكی


تاريخ انتشار 1397/12/02
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 79 -(1-97/22398) تامين چوب تبريزی


تاريخ انتشار 1397/12/02
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  سايز چوب✔    مناقصه شماره 78-97/22343 -تامین شیر تخلیه روغن بدون واشر و درپوش منبع انبساط


تاريخ انتشار 1397/11/24

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  شیر تخلیه روغن بدون واشر
                ✓  درپوش منبع انبساط✔    مناقصه شماره 77 -(1-97/22165) تامين 3000 عدد چسب كاغذی


تاريخ انتشار 1397/11/14
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
✔    مناقصه شماره 76 -(1-97/22046) تامين 200 عدد گوشی صداگیر


تاريخ انتشار 1397/11/06
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 75-97/21055 تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1397/10/27
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 74-97/22009 تامين قلاب آويز


تاريخ انتشار 1397/10/27
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 73-97/21704 -انواع شير فلكه بدون نشانگر


تاريخ انتشار 1397/10/16
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 72-97/21704 -ساخت بلسن مسی، كفشك مسی مقره، مهره بشقابي و بلسن مسی با پايه


تاريخ انتشار 1397/10/12
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 71-97/21571 -تامين تامين انواع واشر و پيچ اطاقی با مهره


تاريخ انتشار 1397/10/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 70-97/21454 -تامين روغن نمای چشمی


تاريخ انتشار 1397/10/01
                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔   مزايده شماره 1-97/21119 - انواع ضايعات مس و آهنی


تاريخ انتشار 1397/10/01

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت✔    مناقصه شماره 69-97/21190 -انواع قطعات آهنی و فلانش و لوله روغن نما سوراخكاری و برشكاری ناودانی آهنی


تاريخ انتشار 1397/09/17

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  
انواع قطعات آهنی و فلانش و لوله روغن نما
                ✓  سوراخكاری و برشكاری ناودانی آهنی✔    مناقصه شماره 68 -(1-97/21055) -تامين ليفتراك دو گانه سوز 3 تن


تاريخ انتشار 1397/09/08
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 67-97/21057 - تامين سیم جوش نقره و محفظه رطوبت گیر


تاريخ انتشار 1397/09/06

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  سیم جوش نقره
                ✓  محفظه رطوبت گیر


✔    مناقصه شماره 66-97/21056 -تامين انواع واشر وپیچ


تاريخ انتشار 1397/09/06
                  تلفن های تماس : سركارخانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 65 -(1-97/20935 ) -تامين گاز هلیوم


تاريخ انتشار 1397/08/30
                  تلفن های تماس : سركارخانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 64 -(1-97/20795 ) -تامين دستكش چرمی ماشينكاری


تاريخ انتشار 1397/08/27
                  تلفن های تماس : سركارخانم كابلی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 63-97/20763 - تامين بلسن جوش با مغزی و گل بلسن


تاريخ انتشار 1397/08/24

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  بلسن جوش با مغزی
                ✓  گل بلسن
✔   مزايده شماره 1-97/20151 - انواع ضايعات


تاريخ انتشار 1397/08/23

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايده                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت


✔    مناقصه شماره 62-97/20496 - تامين روغن نمای مغناطيسی


تاريخ انتشار 1397/08/07
                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می

باشد.

               ✓  روغن نماي مغناطيسي
✔   مناقصه شماره 61 ( 61-20253/97)

تامين بلسن آهني ، پيچ تخليه هوا و روغن با درپوش و ساخت قطعات مسي و برنجي(مهره بشقابي، بلسن مسيو كفشك برنجي دوطرفه كامل)


تاريخ انتشار 1397/08/02

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می

باشد.

                ✓  آگهی مناقصه
               ✓  بلسن آهني
               ✓  پيچ تخليه هوا
               ✓  مهره بشقابي ، بلسن مسي و كفشك
               ✓  مهره بشقابي و ...

✔    مناقصه شماره 60-97/20084 - تامين شیر گازی ، قلاب زير درب و قطعات دو مرحله ای


تاريخ انتشار 1397/07/21

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  شیر گازی
                ✓  قلاب زير درب
                ✓  قطعات دو مرحله ای


✔    مناقصه شماره 59 -(60-97/19944 ) -تامين تابلو فرمان


تاريخ انتشار 1397/07/15
                  تلفن های تماس : جناب آقای نجاری 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 58 -(1-97/19796 ) -تامين چسب كاغذی


تاريخ انتشار 1397/07/08
                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 57-97/19750 - تامين انواع فلانش و شن فولادی


تاريخ انتشار 1397/07/05

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  انواع فلانش
                ✓  شن فولادی


✔   مناقصه شماره 56-97/19712

تامين انواع تسمه آلومينيومی ،پلاك مشخصات ترانس و همچنين ساخت انواع كلاهك و بشقابك برنجی و حلقه فشاری مقره


تاريخ انتشار 1397/07/03

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  تسمه آلومينيوم
                ✓  پلاك مشخصات ترانس
                ✓  كلاهك و بشقابك برنجی و حلقه فشاری مقره✔    مناقصه شماره 55-97/19577 -تامين انواع برچسب ترانس


تاريخ انتشار 1397/06/26
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 54 -(1-97/19245 )-تأمين سيستم اطلاعاتی يكپارچه سازمانی


تاريخ انتشار 1397/06/17
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)                  ✓  مستند RFP

                  ✓  فايلهای Word مربوط به RFP✔    مناقصه شماره 53 -(1-97/19232 )-تامین قطعات الكتريكي دستگاهها


تاريخ انتشار 1397/06/17
                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره52 (48-97/19242) - تامين پلاك , كابلشو , تابلو فرمان و مونتاژ و جوشكاری جعبه كابل


تاريخ انتشار 1397/06/13

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  پلاك
                ✓  كابلشو
                ✓  تابلو فرمان
                ✓  مونتاژ و جوشكاری جعبه كابل✔    مناقصه شماره 51 -(47-97/19221 )- ساخت كفشك مسی مقره و بلسن مسی با پايه


تاريخ انتشار 1397/06/13
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 50 -(46-97/19202 )- ساخت انواع مهره و واشرهای برنجی


تاريخ انتشار 1397/06/13
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)✔    مناقصه شماره 49 -(45-97/19186 )- ساخت انواع كفشك، كلاهك و بلسن های برنجی


تاريخ انتشار 1397/06/13
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره48 (44-97/18957) - تامين چپقی رطوبت گير , جرقه گير پايين مقره و بالا مقره ,انواع فلانش , انواع قلاف ترمومتر


تاريخ انتشار 1397/06/06

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  چپقی رطوبت گير
                ✓  جرقه گير
                ✓  انواع فلانش
                ✓  قلاف ترمومتر


✔    مناقصه شماره 47 -(1-97/18900 )- تأمين، ساخت و نصب چهارچوب و فنس كشي انبار


تاريخ انتشار 1397/06/05
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)
                  ✓  نقشه


✔    مناقصه شماره46 (43-97/18775) - تامين انواع پيچ ومهره و واشر


تاريخ انتشار 1397/05/20

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  واشر
                ✓  پيچ ومهره

✔    مناقصه شماره 45 -(42-97/18514 )- ساخت انواع مهره و واشر برنجي


تاريخ انتشار 1397/05/10
                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی
                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره44 (41-97/18405) - تامين سيم جوش نقره , محفظه رطوبت گير , تابلو فرمان, پلاك , ناودانی آهنی و تسمه آهنی


تاريخ انتشار 1397/05/07

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  سيم جوش نقره
                ✓  محفظه رطوبت گير
                ✓  تابلو فرمان
                ✓  پلاك
                ✓  ناودانی آهنی
                ✓  تسمه آهنی

✔    مناقصه شماره43 (40-97/18390) - تامين شير تخليه روغن بدون واشر،درپوش منبع انبساط و جرقه گير پايين مقره


تاريخ انتشار 1397/05/03

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  شير تخليه روغن بدون واشر
                ✓  درپوش منبع انبساط
                ✓  جرقه گير پايين مقره

✔    مناقصه شماره 42 -(1-97/18310 )- تامین 960 عدد ماسك دهنی سوپاپ دار


تاريخ انتشار 1397/05/03

                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 41 -(39-97/18192 )- تامین انواع چرخ ترانس


تاريخ انتشار 1397/04/30

                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مناقصه شماره 40 -(2-97/17712 )- ارائه خدمات توسط جرثقيل جهت حمل،جابجايی و بارگيری ترانسفورماتور فوق توزيع


تاريخ انتشار 1397/04/30

                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مناقصه شماره 39 -(1-97/18027 ) - تامین 500 جفت دستكش لاستیكی و 5000 جفت دستكش استريج


تاريخ انتشار 1397/04/27

                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 38-97/18118 - چپقی رطوبت گیر


تاريخ انتشار 1397/04/26

                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 37-97/18001 - تامين ورق آهن تخت و محفظه رطوبت گير و تابلو فرمان


تاريخ انتشار 1397/04/21

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  ورق آهن تخت
                ✓  محفظه رطوبت گير
                ✓  تابلو فرمان

✔   مناقصه شماره 36 -(1-97/17778 )- تامین هليوم خالص 999/99 درصد


تاريخ انتشار 1397/04/19

                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 35-97/17833

تامين شير فلكه بدون نشانگر و قلاب حمل كامل وحلقه نگهدارنده مقره و انواع بلسن برنجی و بلسن تمام دنده برنجی


تاريخ انتشار 1397/04/17
                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  شير فلكه بدون نشانگر
                ✓  قلاب حمل كامل
                ✓  حلقه نگهدارنده مقره
                ✓  انواع بلسن برنجی و بلسن تمام دنده برنجی


✔   مناقصه شماره 34 -(1-97/17712 )- حمل، جابجايی و بارگيری ترانس فوق توزيع


تاريخ انتشار 1397/04/11

                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔    مناقصه شماره 33 -(31-97/17743 ) - تامين ناودانی ، لوله


تاريخ انتشار 1397/04/10

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  ناودانی
                ✓  لوله


✔   مناقصه شماره 32 -(30-97/17703 )

تامين انواع پيچ و مهره ، انواع واشر ، ساخت انواع كلاهك ، كفشك و بلسنهای برنجی و انواع برچسب


تاريخ انتشار 1397/04/10

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  پيچ و مهره
                ✓  انواع واشر
                ✓  ساخت انواع كلاهك، كفشك و بلسنهای برنجی
                ✓  انواع برچسب

✔   مناقصه شماره 31 -(1-97/17615 )- طراحی ، تامين ، ساخت ونصب سوله


تاريخ انتشار 1397/04/09
                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

                  

✔   مناقصه شماره 30 -(2-97/17195 )- تأمين لود ليميتر


تاريخ انتشار 1397/04/09

                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 29 -(2-97/17044 )- تأمين چوب تبريزی


تاريخ انتشار 1397/04/06

                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

                  

✔   مناقصه شماره 28 -(1-97/17369 )- تامين اقلام جرثقيل


تاريخ انتشار 1397/04/04

                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 27 -(1-97/17392 )- تامين چوب روسی


تاريخ انتشار 1397/04/03

                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 26 -(25-97/17374 ) - تامين انواع پيچ ، واشر و بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1397/03/30

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  پيچ و واشر
                ✓  بلسن

✔   مناقصه شماره 25 -(24-97/17313 ) - تامين اقلام لاستيكی،قطعات آهنی، روغن نمای مغناطيسی


تاريخ انتشار 1397/03/23

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  اقلام لاستيكی
                ✓  قطعات آهنی
               ✓  روغن نمای مغناطيسی


✔   مناقصه شماره 24 -(1-97/17234 )- تامين رك و ماژول


تاريخ انتشار 1397/03/23

                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مزايده شماره 1-97/15932 - ضايعات ورق هسته


تاريخ انتشار 1397/03/22

                  تلفن های تماس : 33791179-024

                  ✓  آگهی مزايده                   ✓  مدارك و شرايط مزايد                   ✓  فرم پيشنهاد قيمت

✔   مناقصه شماره 23 -(1-97/17195 )- تامين ۱۰ عدد لود ليميتر


تاريخ انتشار 1397/03/22

                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  آگهی مناقصه                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 22-(1-97/17044 )- تأمين چوب تبريزی


تاريخ انتشار 1397/03/22

                  تلفن های تماس : سركار خانم محمدی 33791291-024

                  ✓  آگهی مناقصه

                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)                  ✓  سایز چوب

✔   مناقصه شماره 21-(1-97/17210)- خريد تعداد دو عدد باتری ليفتراك


تاريخ انتشار 1397/03/22

                  تلفن های تماس : جناب آقای صادقی 33791179-024

                  ✓  آگهی مناقصه

                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)                  ✓  نقشه

✔   مناقصه شماره 20-(1-97/17084 )- تأمين مانتو و مقنعه ستادی


تاريخ انتشار 1397/03/22

                  تلفن های تماس : سركار خانم رابط 33791119-024

                  ✓  آگهی مناقصه

                  ✓  
مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 19-97/16878

تامين سيم جوش آرگون، تابلو فرمان خشك، مبدل جريان، پلاك مشخصات، شير تخليه روغن بدون واشر، شير فلكه بدون نشانگر، سيليكاژل و ماده شستشو


تاريخ انتشار 1397/03/07

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  سِم جوش آرگون
                ✓  تابلو فرمان خشك
               ✓  مبدل جريان
               ✓  پلاك مشخصات
               ✓  شير تخليه روغن بدون واشر
               ✓  شير فلكه بدون نشانگر
               ✓  سيليكاژل
                  ✓  ماده شستشو

✔   مناقصه شماره 18-97/16812 - تامين انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1397/03/01

                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  آگهی مناقصه                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)


✔   مناقصه شماره 17 ( 16-16677/97)

تامين انواع كلاهك و بشقابك برنجی مقره، حلقه فشاري مقره، بادامك آلومينيومی و انواع بلسن آهنی


تاريخ انتشار 1397/02/26

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی مناقصه
               ✓  انواع كلاهك، بشقابك و حلقه فشاری مقره
               ✓  بادامك آلومينيومی
               ✓  انواع بلسن آهنی

✔   مناقصه شماره 16 (1-16431/97)- تأمين حوله


تاريخ انتشار 1397/02/24

                  تلفن های تماس : سركار خانم كابلی 33791540-024

                  ✓  آگهی مناقصه                   ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 15-97/16317

ساخت بلسن مسی با پايه برنجی M48 ،انواع پيچ و مهره ، انواع آهن آلات و كابل اتصال زمين


تاريخ انتشار 1397/02/10

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  بلسن مسی با پايه برنجی
               ✓  انواع پيچ و مهره
               ✓  انواع آهن آلات
               ✓  كابل اتصال زمين


✔   مناقصه شماره 14-97/16214

تامين ورق آهنی تخت، سیم جوش آرگون ، رينگ آاومينيومی ، برشكاری وسوراخكاری ناودانی ، انواع واشر مهره ونيم مهره برنجی ،انواع كلاهك و كفشك و بلسن برنجی ، شن فولادی ، بوشن فولادی ، گل بلسن ، بلسن جوش با مغزی


تاريخ انتشار 1397/02/04

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                ✓  آگهی
                ✓  ورق آهنی تخت
               ✓  سیم جوش آرگون
               ✓  رينگ آاومينيومی
               ✓  برشكاری وسوراخكاری ناودانی
               ✓   انواع واشر مهره ونيم مهره برنجی
               ✓  انواع كلاهك و كفشك و بلسن برنجی                  ✓  شن فولادی                  ✓  بوشن فولادی                  ✓  گل بلسن                  ✓  بلسن جوش با مغزی

✔   مناقصه شماره 13 (12-97/16064)

تامين انواع قطعات بیمتال ، بلسن ، يك تكه مسی ، انواع بوشن ، پايه اتصال زمين ، فلانش ، قطعات آهنی ، قلاب آويز ، غلاف ترمومتر


تاريخ انتشار 1397/01/29

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                  ✓  
قطعات بیمتال                  ✓  انواع بلسن يك تكه مسی                  ✓  انواع بوشن                  ✓  پايه اتصال زمين                  ✓  فلانش

                  ✓  قطعات آهنی                  ✓  قلاب آويز                  ✓  غلاف ترمومتر


✔   مناقصه شماره 12 (1-97/15889)- تأمين كفش كار ايمنی معمولی وكفش كار ايمنی برقی


تاريخ انتشار 1397/01/28
                  تلفن های تماس : سركار خانم رابط 33791119-024

                  ✓  
آگهی مناقصه

                  ✓  مدارك وشرايط مورد نیاز
                  ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 11 (11-97/15886)

تامین انواع قطعات عايقی (RBT) ، انواع بلسن ، كلاهك وبشقاب برنجی ، ميلگرد مسی ، قلاب زير درب مخزن ، بوشن فلزی ، سيم جوش آرگون ، رينگ آلومينيومی و مهره بشقابی برنجی


تاريخ انتشار 1397/01/21

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فني و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                  ✓  انواع قطعات عايقی (RBT)                  ✓  انواع بلسن كلاهك وبشقاب برنجی                  ✓  ميلگرد مسی                   ✓  قلاب زير درب مخزن

                  ✓  بوشن فلزی                   ✓  سيم جوش آرگون                  ✓  ،رينگ آلومينيومی                   ✓  مهره بشقابی برنجی

✔   مناقصه شماره 10 (8-96/15647)- تامین انواع كفشك برنجی مقره


تاريخ انتشار 1396/12/20

                  تلفن های تماس : سركار خانم حمزه لو 33791541-024

                  ✓  
آگهی مناقصه

                  ✓  مدارك وشرايط مورد نیاز
                  ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 9 (8-96/15443)- آگهی شناسایی پيمانكار (نوبت دوم)


تاريخ انتشار 1396/12/19

                  تلفن های تماس : جناب آقای نجاری 33791291-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  فرم ارزيابی اولیه (پرسشنامه)


✔   مناقصه شماره 8 (7-96/15391)

تامين اينكلوژر،فشنگی كف وان،فويل آلومينيومی،تابلو فرمان ، انواع اقلام لاستيكی و كابل اتصال آبی رشته ای


تاريخ انتشار 1396/12/16

                  تلفن های تماس :
كليه اطلاعات هر يك از آيتم های اين مناقصه شامل شماره تماس، شرايط مناقصه ، مشخصات فنی و فرم پيشنهاد قيمت به صورت فايل فشرده درلينكهای ذيل (به نام آيتمهای مناقصه ) در دسترس می باشد.

                  ✓  اينكلوژر                  ✓  فشنگی كف وان                  ✓  فويل آلومينيومی                  ✓  تابلو فرمان                  ✓  انواع اقلام لاستيكی

                  ✓  كابل اتصال آبی رشته ای

✔   مناقصه شماره 7 (شماره 1-96/15251)- تهيه واجرای لوله كشی گاز فشارقوی


تاريخ انتشار 1396/12/14

                  تلفن های تماس : جناب آقای رحيمی 33791291-024

                  ✓  آگهی مناقصه                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه

                  ✓  اقلام مورد نياز و موارد اجرا                  ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 6 - تامين لباس كار


تاريخ انتشار 1396/12/06

                  تلفن های تماس : سركار خانم رابط 33791119-024

                  ✓  آگهی مناقصه

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 5 - تامين انواع آهن آلات


تاريخ انتشار 1396/11/30

                  تلفن های تماس : سركار خانم افشار 33791188-024

                  ✓  مدارك و شرايط مناقصه                   ✓  مشخصات فنی (پاكت الف)                  ✓  فرم پيشنهاد قيمت (پاكت ب)

✔   مناقصه شماره 4 - آگهی شناسايی پيمانكار


تاريخ انتشار 1396/11/30

                   تلفن های تماس : جناب آقای نجاری 33791291-024

                  ✓  متن آگهی و اقلام مورد نياز                  ✓  فرم ارزيابی اولیه (پرسشنامه)

✔   مناقصه شماره 3- طراحی ، تامين ، ساخت ونصب سوله


تاريخ انتشار 1396/09/02

                  تلفن های تماس : جناب آقای رحيمي 33791291 (024)

                  ✓  آگهي و شرايط شركت در مناقصه

✔    مناقصه شماره 2 - تامين رنگ خط توليد ،جهت رنگ آميزی ترانسفورماتور


تاريخ انتشار 1396/07/15

                  تلفن های تماس : سركار خانم قاسمی 33791541 (024)

                  ✓  مشخصت فني رنگ                  ✓  شرايط شركت در مناقصه رنگ

✔    مناقصه شماره 1 - تامين مواد مصرفی ترانسفورماتور، مواد عمومی و قطعات يدكی


تاريخ انتشار 1396/05/15

                                    تلفن های تماس : 33791541 – 33791540 – 33791119 (024)

                  ✓  مواد مصرفی ترانسفورماتور                  ✓  موادعمومی وقطعات یدكی