مشتري گرامي: شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان بطور منظم ميزان رضايتمندي مشتريان خود را مي سنجد. قطعاً نظريات و پيشنهادات شما ، ما را در توليد و ارائه خدمات بهتر ياري مي رساند.نام و نام خانوادگي : نام شركت:
تلفن/همراه: نام پروژه:

لطفاً بر اساس مراحل ساخت ترانسفورماتور، وضعيت هر پارامتر را رتبه بندي فرماييد. \


ميزان رضايتمندي

پارامترهاي رضايتمندي از شروع تا تحويل ترانسفورماتور

نظری ندارم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
رضايتمندي شما هنگام ارائه سفارش تا چه ميزان است
كيفيت و وضعيت مديريت پروژه چگونه است؟
كارايي و كيفيت مدارك پروژه چگونه است؟
ميزان رضايتمندي شما از محصول نهايي چقدر است؟