ارسال محموله ترانسفورماتور به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

بدستور مديريت محترم عامل گروه صنعتي ايران ترانسفو ، جناب آقاي دکتر فتحي پور ، تعداد 230 دستگاه ترانسفورماتور توزيع ساخت شرکت ترانسفورماتور توزيع زنگان شامل ( 80 دستگاه ترانسفورماتور 100kVA ، 30 دستگاه ترانسفورماتور 160kVA ، 50 دستگاه ترانسفورماتور 200kVA ، 40 دستگاه ترانسفورماتور 250 kVA و 30 دستگاه ترانسفورماتور 315 kVA ، مجموعاً به قدرت 25/42 مگاولت آمپر ) چهارشنبه مورخ 25 آبان ماه سال 1396 به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ارسال گرديد